Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Mai Thúc Loan

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Mai Thúc Loan
  • Mã ISBN: 978-604-2-15973-9
  • Tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Lời: Anh Chi
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Mai Thúc Loan

Về tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Lời: Anh Chi

Tìm mua sách nếu có bán: