Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Ngô Sĩ Liên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Ngô Sĩ Liên
  • Mã ISBN: 978-604-2-18491-5
  • Tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Lời: Hiếu Minh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/06/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Ngô Sĩ Liên

Về tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Lời: Hiếu Minh

Tìm mua sách nếu có bán: