Trí khôn phi học đường (tít phụ: Tư duy của trẻ trước tuổi đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trí khôn phi học đường (tít phụ: Tư duy của trẻ trước tuổi đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào)
  • Mã ISBN: 978-604-9850-43-1
  • Tác giả: Howard Gardner
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in NXB Văn hóa Dân dộc – Cty TNHH MTV NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Trí khôn phi học đường (tít phụ: Tư duy của trẻ trước tuổi đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào)

Về tác giả: Howard Gardner

Tìm mua sách nếu có bán: