Triết lý hành động Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Triết lý hành động Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-57-5436-8
  • Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ánh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Triết lý hành động Hồ Chí Minh

Về tác giả: TS. Yên Ngọc Trung

Tìm mua sách nếu có bán: