Triết lý về con người trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Triết lý về con người trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-923-495-8
  • Tác giả: Bùi Văn Dũng
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Cao Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Triết lý về con người trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

Về tác giả: Bùi Văn Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: