Triệu Xuân Nghĩa Tình bạn Hữu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Triệu Xuân Nghĩa Tình bạn Hữu
  • Mã ISBN: 978-604-9932-51-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn)
  • Đối tác liên kết: Liên kết với ông Triệu Xuân/ Đc: tp Hồ Chí Minh
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Triệu Xuân Nghĩa Tình bạn Hữu

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: