Trường trung cấp 24 Biên phòng 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1959-2019) Lịch sử Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (1973-2019) (Sách mật)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trường trung cấp 24 Biên phòng 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1959-2019) Lịch sử Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (1973-2019) (Sách mật)
  • Mã ISBN: 978-604-72-4061-6
  • Tác giả: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Trường Trung cấp 24 Biên phòng
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoài Thanh
  • Đối tác liên kết: Tác giả xin in liên kết; Trường Trung cấp 24 Biên phòng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, HN
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Tháng 8
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Trường trung cấp 24 Biên phòng 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1959-2019) Lịch sử Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (1973-2019) (Sách mật)

Về tác giả: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Trường Trung cấp 24 Biên phòng

Tìm mua sách nếu có bán: