Truyện Kiều Kim Vân Kiều tân truyện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện Kiều Kim Vân Kiều tân truyện
  • Mã ISBN: 978-604-89-2808-7
  • Tác giả: Nguyễn Du GS. Vũ Ngọc Khánh (Chú giải & Khảo cứu)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Panda
  • Nơi in: Cty CP in truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Truyện Kiều Kim Vân Kiều tân truyện

Về tác giả: Nguyễn Du GS. Vũ Ngọc Khánh (Chú giải & Khảo cứu)

Tìm mua sách nếu có bán: