Truyện ngắn Việt Nam đương đại – diễn trình và động hướng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện ngắn Việt Nam đương đại – diễn trình và động hướng
  • Mã ISBN: 978-604-9860-08-9
  • Tác giả: Lê Hương Thủy
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Tống Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Truyện ngắn Việt Nam đương đại – diễn trình và động hướng

Về tác giả: Lê Hương Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: