Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-66-3906-0
  • Tác giả: Võ Văn Chi
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) Tập 2

Về tác giả: Võ Văn Chi

Tìm mua sách nếu có bán: