Từ điển Khmer – Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển Khmer – Việt
  • Mã ISBN: 978-604-57-5321-7
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trường Đại học Trà Vinh
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Phương; Nguyễn Thị Hồng Quý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Từ điển Khmer – Việt

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trường Đại học Trà Vinh

Tìm mua sách nếu có bán: