Từ điển tiếng Việt – Giải nghĩa một khối lượng lớn từ tiếng Việt, có bổ sung các nghĩa văn học, cung cấp các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, thích hợp cho mọi đối tượng HS, SV…

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển tiếng Việt – Giải nghĩa một khối lượng lớn từ tiếng Việt, có bổ sung các nghĩa văn học, cung cấp các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, thích hợp cho mọi đối tượng HS, SV…
  • Mã ISBN: 978-604-9948-14-5
  • Tác giả: Nguyễn Tôn Nhan – Phú Văn Hẳn – Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH Văn Lang,
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Từ điển tiếng Việt – Giải nghĩa một khối lượng lớn từ tiếng Việt, có bổ sung các nghĩa văn học, cung cấp các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, thích hợp cho mọi đối tượng HS, SV…

Về tác giả: Nguyễn Tôn Nhan – Phú Văn Hẳn – Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

Tìm mua sách nếu có bán: