Tư liệu kinh tế xã hội 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam (tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tư liệu kinh tế xã hội 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam (tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-75-1297-3
  • Tác giả: Tổng cục Thống kê
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Quỳnh; Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Hồng Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Tư liệu kinh tế xã hội 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam (tập 1)

Về tác giả: Tổng cục Thống kê

Tìm mua sách nếu có bán: