Từ một miền quê

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ một miền quê
  • Mã ISBN: 978-604-9954-35-1
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Phước
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc:Dông Triều, Quảng Ninh
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Từ một miền quê

Về tác giả: Nguyễn Xuân Vinh

Tìm mua sách nếu có bán: