Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-57-5584-6
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung ( Đồng chủ biên ), TS. Lê Thị Hằng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Quý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung ( Đồng chủ biên ), TS. Lê Thị Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: