Tư tưởng triết học của Paul Holbach trong tác phẩm hệ thống của tự nhiên – Giá trị và ý nghĩa (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tư tưởng triết học của Paul Holbach trong tác phẩm hệ thống của tự nhiên – Giá trị và ý nghĩa (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-978-4
  • Tác giả: Đoàn Thị May
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bạch Ly
  • Đối tác liên kết: Đoàn Thị May
  • Nơi in: Cty in bao bì và XNK tổng hợp
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/07/2020

Thông tin về sách: Tư tưởng triết học của Paul Holbach trong tác phẩm hệ thống của tự nhiên – Giá trị và ý nghĩa (sách chuyên khảo)

Về tác giả: Đoàn Thị May

Tìm mua sách nếu có bán: