Tuyển tập thơ Đường huyện Yên Thành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuyển tập thơ Đường huyện Yên Thành
  • Mã ISBN: 978-604-964-405-4
  • Tác giả: Hội thơ Đường huyện Yên Thành
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Thế Viên, xã Hùng Thành, yên Thành, Nghệ An
  • Nơi in: in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/03/2020

Thông tin về sách: Tuyển tập thơ Đường huyện Yên Thành

Về tác giả: Hội thơ Đường huyện Yên Thành

Tìm mua sách nếu có bán: