Tuyển chọn 5000 bài tập Dao Động và Sóng cơ học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuyển chọn 5000 bài tập Dao Động và Sóng cơ học
  • Mã ISBN: 978-604-9832-41-3
  • Tác giả: Lại Đắc Hợp (Chủ biên)-Nguyễn Thị Lương-Vũ Ngọc Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Cty CP CNGD trực tuyến ALaDanh. Tầng 19 Tòa nhà Trung Yên 1, Cầy Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Gama Quốc tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Tuyển chọn 5000 bài tập Dao Động và Sóng cơ học

Về tác giả: Lại Đắc Hợp (Chủ biên)-Nguyễn Thị Lương-Vũ Ngọc Anh

Tìm mua sách nếu có bán: