Tuyển tập phê bình văn học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuyển tập phê bình văn học
  • Mã ISBN: 978-604-975-632-0
  • Tác giả: Hồng Diệu
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Xuân Trường
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: Cty in Thành Nghĩa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Tuyển tập phê bình văn học

Về tác giả: Hồng Diệu

Tìm mua sách nếu có bán: