Tuyển tập Thơ Văn Mục Đồng 12: Tình yêu Nhập Thế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuyển tập Thơ Văn Mục Đồng 12: Tình yêu Nhập Thế
  • Mã ISBN: 978-604-89-9839-4
  • Tác giả: Lm Trăng Thập Tự (Chủ biên), Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Phúc Gia Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Tuyển tập Thơ Văn Mục Đồng 12: Tình yêu Nhập Thế

Về tác giả: Lm Trăng Thập Tự (Chủ biên), Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: