Ứng dụng đường sắt – Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng – Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng (TCVN 12700: 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ứng dụng đường sắt – Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng – Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng (TCVN 12700: 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-76-2011-1
  • Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Trần Anh Thu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cyt in Giao thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Ứng dụng đường sắt – Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng – Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng (TCVN 12700: 2019)

Về tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Tìm mua sách nếu có bán: