Ứng dụng vật liệu Titan dioxit (TiO2) trong xử lý ô nhiễm môi trường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ứng dụng vật liệu Titan dioxit (TiO2) trong xử lý ô nhiễm môi trường
  • Mã ISBN: 978-604-9955-02-0
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hà
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Thị Chiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Ứng dụng vật liệu Titan dioxit (TiO2) trong xử lý ô nhiễm môi trường

Về tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hà

Tìm mua sách nếu có bán: