Văn hoá biển đảo Việt Nam Tập 2: Văn hoá biển đảo vùng Đông Bắc Bộ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hoá biển đảo Việt Nam Tập 2: Văn hoá biển đảo vùng Đông Bắc Bộ
  • Mã ISBN: 978-604-57-5359-0
  • Tác giả: Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam – PGS.TS. Từ Thị Loan ( Chủ biên )
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Hoàng Mạnh Thắng; Nguyễn Giao Linh; Nguyễn Hoàng Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Văn hoá biển đảo Việt Nam Tập 2: Văn hoá biển đảo vùng Đông Bắc Bộ

Về tác giả: Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam – PGS.TS. Từ Thị Loan ( Chủ biên )

Tìm mua sách nếu có bán: