Văn hoá cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hoá cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
  • Mã ISBN: 978-604-964-382-8
  • Tác giả: Dương Hồng Từ – Dương Duy Tiến
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH PHS Nghệ An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Văn hoá cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An

Về tác giả: Dương Hồng Từ – Dương Duy Tiến

Tìm mua sách nếu có bán: