Văn hóa dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hóa dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-808-4
  • Tác giả: Phạm Thanh Tịnh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Đông Nam Á
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Văn hóa dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh (sách chuyên khảo)

Về tác giả: Phạm Thanh Tịnh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Tìm mua sách nếu có bán: