Văn học trong nhà trường – Truyện Tây Bắc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn học trong nhà trường – Truyện Tây Bắc
  • Mã ISBN: 978-604-2-18227-0
  • Tác giả: Tô Hoài
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Văn học trong nhà trường – Truyện Tây Bắc

Về tác giả: Tô Hoài

Tìm mua sách nếu có bán: