Văn xuôi Việt Nam đầu thế kỷ XX từ góc nhìn văn hoá

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn xuôi Việt Nam đầu thế kỷ XX từ góc nhìn văn hoá
  • Mã ISBN: 978-604-915-897-1
  • Tác giả: Cao Thị Hảo
  • Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
  • Biên tập viên: Phạm Văn Vũ
  • Đối tác liên kết: Cao Thị Hảo (Địa chỉ: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên)
  • Nơi in: Cty TNHH in Tiến Dậu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Văn xuôi Việt Nam đầu thế kỷ XX từ góc nhìn văn hoá

Về tác giả: Cao Thị Hảo

Tìm mua sách nếu có bán: