Vật chất tối của Ngài (tập 1) – Bắc Cực Quang

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vật chất tối của Ngài (tập 1) – Bắc Cực Quang
  • Mã ISBN: 978-604-2-12407-2
  • Tác giả: Philip Pullman
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trần Nhật Mỹ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và dịch vụ thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Vật chất tối của Ngài (tập 1) – Bắc Cực Quang

Về tác giả: Philip Pullman

Tìm mua sách nếu có bán: