Về miền ký ức

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Về miền ký ức
  • Mã ISBN: 978-604-977-574-1
  • Tác giả: Trịnh Hữu Sỹ
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Về miền ký ức

Về tác giả: Trịnh Hữu Sỹ

Tìm mua sách nếu có bán: