Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • Mã ISBN: 978-604-57-5230-2
  • Tác giả: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Kim Huế; Đào Duy Nghĩa; Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in tạp chí cộng sản
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Về tác giả: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin

Tìm mua sách nếu có bán: