Viết & đọc (Chuyên đề mùa Hạ 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Viết & đọc (Chuyên đề mùa Hạ 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-9911-72-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn; Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/06/2020

Thông tin về sách: Viết & đọc (Chuyên đề mùa Hạ 2020)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: