Việt Nam chân trời mới (Lịch cực đại)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam chân trời mới (Lịch cực đại)
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Lịch Thăng Long
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Cty cp VH phẩm Quảng Lợi
  • Nơi in: Cty CP In Phương Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Việt Nam chân trời mới (Lịch cực đại)

Về tác giả: Lịch Thăng Long

Tìm mua sách nếu có bán: