Việt Nam Phật giáo sử luận – tập 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam Phật giáo sử luận – tập 3
  • Mã ISBN: 978-604-89-8198-3
  • Tác giả: Nguyễn Lang
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam. 940 đường 3 tháng 2, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Việt Nam Phật giáo sử luận – tập 3

Về tác giả: Nguyễn Lang

Tìm mua sách nếu có bán: