Việt Nam sử lược

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam sử lược
  • Mã ISBN: 978-604-2-15229-7
  • Tác giả: Trần Trọng Kim
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Việt Nam sử lược

Về tác giả: Trần Trọng Kim

Tìm mua sách nếu có bán: