VIỆT NAM THƯỜNG NIÊN 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: VIỆT NAM THƯỜNG NIÊN 2019
  • Mã ISBN: 978-604-77-6616-1
  • Tác giả: Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Cục Thông tin đối ngoại – 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP in Thương mại Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: VIỆT NAM THƯỜNG NIÊN 2019

Về tác giả: Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tìm mua sách nếu có bán: