Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương
  • Mã ISBN: 978-604-57-5541-9
  • Tác giả: Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Bích; Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Về tác giả: Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi

Tìm mua sách nếu có bán: