Việt Nam’s Anti-U.S. Resistance War: The Journey to the Final Victory – (Cuộc kháng chiến chống Mỹ – hành trình đi đến thắng lợi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam’s Anti-U.S. Resistance War: The Journey to the Final Victory – (Cuộc kháng chiến chống Mỹ – hành trình đi đến thắng lợi)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6933-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Trần Long
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Thế giới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Việt Nam’s Anti-U.S. Resistance War: The Journey to the Final Victory – (Cuộc kháng chiến chống Mỹ – hành trình đi đến thắng lợi)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: