Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16585-5
  • Tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Tuyết Nga (đồng Chủ biên) – Bùi Việt Hùng – Nguyễn Thị Thấn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Thị Thu Hiền, Vũ Thị Hạnh Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Tuyết Nga (đồng Chủ biên) – Bùi Việt Hùng – Nguyễn Thị Thấn

Tìm mua sách nếu có bán: