Vở bài tập Công nghệ 8 – Công nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Công nghệ 8 – Công nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-0-15642-6
  • Tác giả: Đặng Văn Đào, Đỗ Ngọc Hồng, Nguyễn Văn Vận, Trần Hữu Quế, Trần Mai Thu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thanh Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In-PHS & TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập Công nghệ 8 – Công nghiệp

Về tác giả: Đặng Văn Đào, Đỗ Ngọc Hồng, Nguyễn Văn Vận, Trần Hữu Quế, Trần Mai Thu

Tìm mua sách nếu có bán: