Vở bài tập Ngữ văn 6, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Ngữ văn 6, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-16342-4
  • Tác giả: Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh, Phan Thiều, Vũ Nho
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Mai Thanh Hằng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV in Quân Đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Ngữ văn 6, tập 2

Về tác giả: Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh, Phan Thiều, Vũ Nho

Tìm mua sách nếu có bán: