Vở bài tập tiếng Anh lớp 8 – tập 2 (Theo chương trình tiếng Anh mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập tiếng Anh lớp 8 – tập 2 (Theo chương trình tiếng Anh mới)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16724-8
  • Tác giả: Nguyễn Kim Hiền (Chủ biên) – Phạm Mai Hương – Trần Thị Khánh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Nguyễn Hoài Ngân, Huỳnh Kim Tuấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập tiếng Anh lớp 8 – tập 2 (Theo chương trình tiếng Anh mới)

Về tác giả: Nguyễn Kim Hiền (Chủ biên) – Phạm Mai Hương – Trần Thị Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: