Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (Cùng học để phát triển năng lực)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (Cùng học để phát triển năng lực)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22402-6
  • Tác giả: Đặng Thị Lanh, Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Cao Tuyết Minh; Phạm Lan Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP khoa học công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/06/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (Cùng học để phát triển năng lực)

Về tác giả: Đặng Thị Lanh, Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly

Tìm mua sách nếu có bán: