Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-13570-4
  • Tác giả: Đỗ Lê Chuẩn, Đỗ Việt Hùng, Hoàng Cao Cương, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Trần Thị Minh Phương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In – PHS – TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2

Về tác giả: Đỗ Lê Chuẩn, Đỗ Việt Hùng, Hoàng Cao Cương, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Trần Thị Minh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: