Vở bài tập Toán 1, tập hai (Cùng học để phát triển năng lực)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 1, tập hai (Cùng học để phát triển năng lực)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22399-9
  • Tác giả: Đặng Văn Tuyến, Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Nguyễn Thị Mỵ, Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Trần Thị Kim Thanh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Anh Tuyến; Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP khoa học công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/06/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Toán 1, tập hai (Cùng học để phát triển năng lực)

Về tác giả: Đặng Văn Tuyến, Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Nguyễn Thị Mỵ, Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Trần Thị Kim Thanh

Tìm mua sách nếu có bán: