Vở bài tập Toán 6, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 6, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-16339-4
  • Tác giả: Lương Bích Lưu, Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Văn Trang (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lưu Thế Sơn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV in Quân Đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập Toán 6, tập 1

Về tác giả: Lương Bích Lưu, Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Văn Trang (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: