Vở bài tập Toán 8, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 8, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-15091-2
  • Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Phạm Đức Tài, Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Nhân Dân Bình Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập Toán 8, tập 1

Về tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Phạm Đức Tài, Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: