Vở tập viết tiếng Anh lớp 4 – tập 2 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở tập viết tiếng Anh lớp 4 – tập 2 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16680-7
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Hà (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Nguyễn Hoài Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/12/2019

Thông tin về sách: Vở tập viết tiếng Anh lớp 4 – tập 2 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới)

Về tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Hà (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: