Vở thực hành Khoa học lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Khoa học lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16599-2
  • Tác giả: Bùi Phương Nga, Kiều Thị Bích Thuỷ, Lương Việt Thái (Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phan Thanh Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Đức Kiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP in Khoa học Kĩ thuật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở thực hành Khoa học lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Bùi Phương Nga, Kiều Thị Bích Thuỷ, Lương Việt Thái (Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phan Thanh Hà

Tìm mua sách nếu có bán: