Vở Thực hành mĩ thuật lớp 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở Thực hành mĩ thuật lớp 4
  • Mã ISBN: 978-604-0-16584-8
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Hạnh, Trịnh Đức Minh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Duy Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in Công đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Vở Thực hành mĩ thuật lớp 4

Về tác giả: Nguyễn Hữu Hạnh, Trịnh Đức Minh

Tìm mua sách nếu có bán: