Vở thực hành Tiếng Việt lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20552-0
  • Tác giả: Lê Phương Nga (Chủ biên), Phan Phương Dung, Trần Hiền Lương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Lê Phương Nga (Chủ biên), Phan Phương Dung, Trần Hiền Lương

Tìm mua sách nếu có bán: